Rittbetingelser

Rittbetingelser for Hårfagrerittet

Vennligst les nøye gjennom våre betingelser før påmelding fullføres. Det må kvitteres for å vise at betingelsene er godtatt og forstått.

Vi følger NCF`s regelverk.

Påmelding

Påmelding til Hårfagrerittet skjer via nettpåmelding på våre hjemmesider. Det betales med kort og påmelding er bindene. Når påmelding og betaling er bekreftet vil deltakeren føres opp på våre offisielle startliste. Foretas det endringer etter påmelding som medfører redusert pris, vil ikke det overskytende refunderes.

Trening i traséen

Jeg er innforstått med at deler av traseen ikke er tillatt for sykling, eller har begrensninger på sykling bortsett fra rittdagen, og jeg bekrefter at jeg vil følge de retningslinjene og begrensningene som fremkommer på det til enhver tid oppdaterte kart over traseen på www.harfagrerittet.no/kart samt at brudd på disse kan medføre diskvalifikasjon/startnekt eller andre sanksjoner.

Jeg forplikter meg til hensynsfull og aktsom ferdsel, og avpasse fart etter forhold og andre brukere.

Sykdom/skade/uheldige omstendigheter

I tråd med generelle regler for tidsbestemte arrangementer gis det ingen refusjon dersom man ikke kan benytte startplassen. Dette gjelder også ved sykdom. Undersøk med eget forsikringsselskap, da denne type hendelser kan være dekket gjennom personlige forsikringer. Se også avsnittet om avbestillingsforsikring.

Avbestillingsforsikring

Samtidig som du melder deg på Hårfagrerittet, kan du kjøpe avbestillingsforsikring. Forsikringen gjelder for sykdom/skade, og må dokumenteres med legeerklæring. Forsikringen koster 25 kroner. Beløpet dekker innbetalt startavgift/lisens/evnt. tillegg. Forsikringen kan ikke etterbestilles.
 For at beløp skal kunne refunderes må det meldes inn om frafall før rittdagen.

Avlysning

Ved avlysning av Hårfagrerittet før arrangementsdagen, kan arrangøren beholde 50 % av startkontingenten til dekning av utgifter. Dersom arrangementet må flyttes til et annet sted på samme dato, eller avlyses for deretter å bli gjennomført på en senere dato, eller arrangementet blir flyttet til et annet sted på en ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, men som ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten.

Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen «force majeure», beholder arrangør startkontingenten.

Transport, lisens, overnattingskostnader og lignende vil ikke bli refundert ved sykdom eller ved avlysning av arrangementet.

Personopplysninger m.v.

Ved påmelding til Hårfagrerittet, samtykker du i at ditt navn vil bli offentliggjort i start- og resultatlister, som også blir lagt ut på nettet i søkbar form slik at også tidligere års resultater kan gjenfinnes. Disse listene kan også inneholde opplysninger om aldersklasser og klubbmedlemskap. Persondata og resultater vil bli lagret i vår database i samsvar med bestemmelsene i Personopplysningsloven.

Bilder av deltakerne vil kunne legges ut på internett av arrangøren, eller tredjepart etter avtale med arrangøren, på en slik måte at bilder av den enkelte deltaker kan finnes ved søk.

Bruk av bilder

Påmelding innebærer samtykke til at situasjonsbilder av deg blir lagt ut på våre hjemmesider etter arrangementet. Slike bilder vil inngå i vårt fotoarkiv og kunne bli gjenstand for gjenbruk av lignende art, f.eks i arrangørens tidsskrifter og publikasjoner.

Bildene benyttes for, og til, aviser, tidsskrifter og andre tredjeparter. Ved videresalg av bilder har kjøperen ansvaret for at bruken skjer i samsvar med relevant regelverk.

Lisens

Alle deltagere må løse engangslisens hvis de ikke har helårslisens gjennom NCF. Engangslisens gjelder for alle fra 12 t.o.m 69 år (pr 31.12.2014) og som er medlem av den norske folketrygd. Se vilkår for lisens her:

http://www.sykling.no/sportslig/lisenser/Sider/Lisenser.aspx

Deltagers ansvar
 • Deltagere er selv ansvarlig for at alle personlige opplysninger er korrekte.
 • Deltagere er ansvarlig for at opplysninger i påmeldingen samsvarer med valg av trasé og klasse.
 • Deltagere er ansvarlig for å hente ut sin deltagerkonvolutt i god tid før egen start.
 • Deltager kan bli avkrevd legitimasjon ved avhenting av startnummer.
Lisens

Alle ryttere må ha gyldig lisens.
NB! Lisens gjelder ikke for de som ikke er medlemmer i folketrygden eller er 70 år eller eldre.

 • Alle deltakere fra 17 år må ha gyldig lisens (aktiv- eller engangs kr. 200,-) og er derved også forsikret av arrangør i følge NCFs reglement.
 • Alle som sykler i trimklasser må løse trimlisens på kr. 25,- (NCF).
 • Ungdom som fyller fra 13-16 år i rittåret kan løse ungdomslisens kr. 50,- (NCF)
 • Utøvere med Aktivlisens må medbringe denne ved avhenting av startnummer. (Kan denne ikke fremvises må det påregnes ventetid.)
 • Det er forbudt å starte i annen pulje enn den man har blitt tildelt.
 • Alle deltagere må selv sørge for å feste startnummer og chip etter anvisningen. Info i konvolutt.
 • Alle deltagere sykler på eget ansvar og er pålagt å følge gjeldende lover for trafikk på allmenn vei. For øvrig skal arrangørens merking og anvisninger følges fra start til mål.
 • Alle skal opptre med gods sportsånd og ikke på noen måte hindre andre deltagere.
 • Det er ikke lov å sykle under annen persons navn.
 • Alle deltagere må bære godkjent hjelm under hele rittet.
 • Det er ikke lov å bytte sykkel underveis, benytte følgebil eller på annen måte motta hjelp til framdrift (skyve eller trekke) av utenforstående.
 • Deltagerne er selv ansvarlig for å bære tap/skade på sykkel eller utstyr forøvrig.
 • Forsøpling av naturen er strengt forbudt. Man skal kun benytte merkede kastesoner.

 

Diskvalifikasjon/startnekt

Brudd på en eller flere av rittbetingelsene kan medføre diskvalifikasjon eller startnekt

Natur og søppel

Hårfagrerittet går gjennom flott natur. Det er viktig for oss som arrangører å sørge for at nature ikke forringes.

IKKE KAST TING I NATUREN LANGS LØYPA!

Søppel kan gis til løypevaktene med refleksvest.

Brudd og el. skader

Alle ryttere oppfordres til å melde inn til sekretariatet umiddelbart om de bryter rittet. Dette gjøres til telefonnummeret som er oppgitt på startnummeret. Dette for at vi skal ha oversikt over alle ryttere, og for å kunne yte service til pårørende etc.

Skader

Oppdager du skadde personer underveis i rittet, meld dette til nærmeste funksjonær eller Røde Kors personell. Prøv å skaffe deg omfanget av skaden og posisjonen på skadestedet. Ring eventuelt oppgitt nr. til Røde Kors. (Telefonnummeret står på startnummeret.)